Spółka

Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Rzemieślnicza 5 lok. 14
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt: biuro@zkm.skarzysko.pl

KRS: 0000830211
REGON: 384738969
NIP: 6631879393

Kapitał zakładowy: 2 650 000,00 zł
konto firmowe: 54 1050 1416 1000 0090 3203 5009

Spółka powstała w wyniku realizacji Uchwały nr XII/54/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Skarżysko-Kamienna pod nazwą: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, podjętej w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Akt założycielski został podpisany w dniu 17 września 2019 r. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Skarżysko-Kamienna.

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z przystąpieniem do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.”Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.