Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Przejazdy bezpłatne

Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych

Dzieci do 4 lat
Dokument poświadczający uprawnienia: Oświadczenie opiekuna

Osoby, które ukończyły 72 rok życia
Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument stwierdzający wiek i tożsamość pasażera

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej
Dokument poświadczający uprawnienia: brak

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Pracownik etatowy, emeryt, rencista MKS w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o. o. oraz współmałżonek i dzieci pracownika do ukończenia 24 roku życia
Dokument poświadczający uprawnienia: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników MKS w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. Legitymacja wydana przez MKS Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub Upoważnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami MKS Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Pracownik etatowy, emeryt, rencista ZKM w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o.o. oraz współmałżonek i dzieci pracownika do ukończenia 24 roku życia
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja ze zdjęciem wydana przez ZKM  Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przejazdy ulgowe 50%

Dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Dokument poświadczający uprawnienia: Oświadczenie opiekuna

Dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 24 roku życia
Dokument poświadczający uprawnienia: Legitymacja szkolna

Emeryci i renciści oraz niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub lekkim przed ukończeniem 70 roku życia pobierający świadczenia emerytalne lub rentowe
Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pasażera oraz Legitymacja emeryta, rencisty, Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności

Osoby otrzymujące zasiłki lub świadczenia przedemerytalne z właściwych organówna terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty i dokument wydany przez właściwe organy o pobieraniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego

Bilet socjalny

Osoby, które ukończyły 70 rok życia, a nie przekroczyły 72 roku, dotyczy wyłącznie mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej
Dokument poświadczający uprawnienia: Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek i miejsce zamieszkania

Bilet ulgowy ze Skarżyską Kartą Dużej Rodziny

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają Skarżyską Kartę Dużej Rodziny
Dokument poświadczający uprawnienia: Dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz aktualna Skarżyska Karta Dużej RodzinyLegitymacja ze zdjęciem wydana przez MKS Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.